Warunki gwarancji na wykonane usługi

Jako odpowiedzialna i rzetelna firma na wykonane prace udzielamy klientom gwarancji. Prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem, który zawiera najważniejsze informacje, związane z realizacją prawa do gwarancji w naszym serwisie.

 

Mężczyzna trzymający dokumenty oraz długopis

 

Postanowienia ogólne gwarancji

 1. Udzielona gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Gwarancja zostaje wykonana wyłącznie na podstawie dokumentu sprzedaży, jakim jest oryginalny paragon lub faktura.
 3. Gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy od daty wskazanej na dokumencie sprzedaży.
 4. Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji, które powstały w skutek ujawnienia się ukrytych wad materiałowych oraz nieprawidłowości spowodowanych technologią wykonania.
 5. Klient zobowiązany jest współdziałać z Gwarantem w celu realizacji zobowiązań gwarancyjnych, w szczególności poprzez bezzwłoczne tj. w terminie nie przekraczającym 14 dni, dostarczenia pojazdu w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia wystąpienia usterki.
 6. Pojazd reklamowany jest dostarczany i odbierany przez klienta bezpośrednio do i z serwisu. Dostarczenie i odbiór reklamowanego pojazdu odbywa się na koszt nabywcy.
 7. Dostarczony do naprawy pojazd ma być kompletny, z osprzętem wraz z niezbędnymi dokumentami oraz z naniesionymi oznaczeniami, numerami seryjnymi na produkcie .
 8. O sposobie naprawy gwarancyjnej decyduje Gwarant.
 9. Gwarancja serwisu kończy się automatycznie po upłynięciu terminu gwarancji producenta części.
 10. Po wykonanej naprawie w pojeździe wymagane jest regularne serwisowanie zgodnie z wytycznymi producenta pojazdu oraz gwaranta.
 11. W przypadku wykonania naprawy lub obsługi podzespołu lub komponentu wg technologii opracowanej przez serwis, serwisowanie pojazdu należy wykonać bezwzględnie wg wymogów gwaranta.
 12. W przypadku potwierdzenia odpowiedzialności, uprawnionemu z gwarancji przysługuje prawo do bezpłatnego usunięcia niesprawności w terminie 30 dni od daty dostarczenia pojazdu. W przypadku gdy do gwarancyjnego usunięcia wady niezbędne jest sprowadzenie części zamiennych z zagranicy, termin naprawy może być wydłużony o czas niezbędny do sprowadzenia tych części.
 13. Żadna gwarancja nie może być zrealizowana w przypadku, gdy dokonano korekcji licznika lub niemożliwe jest odczytanie jego stanu. W przypadku wymiany licznika pojazd powinien być dostarczony do gwaranta i zaktualizowany stan na zleceniu serwisowym z adnotacją w książce obsługi pojazdu.
 14. Serwis nie odpowiada za utratę przychodów, przerwę w prowadzeniu działalności gospodarczej lub funkcjonowaniu procesów technologicznych, jak również za bezpośrednie i pośrednie koszty wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia.
 15. W przypadku stwierdzenia przez serwis, że zgłoszenie było bezpodstawne w całości lub w części, serwis powiadomi użytkownika i zaproponuje mu odpłatną usługę serwisową.
 16. W każdym przypadku sumaryczna odpowiedzialność serwisu nie może przekroczyć kwoty zapłaconej za wykonaną usługę.
 17. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za terminowość napraw gwarancyjnych, jeżeli działalność serwisowa zakłócona zostanie nieprzewidzianymi okolicznościami o charakterze siły wyższej lub gdy w uzgodnionym wcześniej terminie. Klient nie dostarczył pojazdu lub podzespołu.
 18. Niniejsza gwarancja podlega prawu polskiemu i jest nie przenośna.
 19. Główną misją naszego warsztatu jest utrzymanie satysfakcji naszych Klientów.

Wyłączenie gwarancji

Gwarancji nie podlegają:

 1. części wyeksploatowane w skutek naturalnego zużycia m. in.: filtry oleju, filtry powietrza, filtry paliwa, filtry przeciwpyłowe układu klimatyzacji, pióra wycieraczek, żarówki itp.,
 2. uszkodzenia powstałe w wyniku transportu,
 3. przedostanie się do urządzeń reklamowanych, ciał lub substancji obcych innych niż płyny dla których system był przeznaczony,
 4. materiały eksploatacyjne, oleje oraz płyny a w szczególności: płyn chłodzący, płyn chłodniczy, układu wspomagania, płyn hamulcowy, płyn do spryskiwacza szyb, etc.,
 5. czynności serwisowe takie jak okresowy przegląd techniczny lub kalibracja systemów elektrycznych, regulacja komponentów, regulacja geometrii zawieszenia, rotacyjne oraz sezonowe przekładanie opon, regulacja ciśnienia w oponach, itp.,
 6. systemy i podzespoły uszkodzone na skutek czynników niezależnych od serwisu, w szczególności: niewłaściwego użytkowania pojazdu, użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, jazda na krawężnikach, udział w zawodach sportowych, przeciążenie, itp. Uszkodzenia powstałe z braku lub w wyniku niewłaściwej konserwacji,
 7. uszkodzenia powstałe w skutek niewłaściwego przechowanie, czy też użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych.
 8. uszkodzenia pojazdów w wyniku działania sił wyższych lub zdarzeń losowych: (pożary, powodzie, kradzieże, nie fachowe rozruchy, wyładowania atmosferyczne, kolizje i wypadki drogowe itp.),
 9. samodzielne udoskonalenia, przeróbki, tuning,
 10. uszkodzenia i korozja powierzchniowa wywołana przez szkodliwe czynniki środowiska (kwaśne deszcze, osady chemiczne, ptasie odchody, sól i usterki nimi spowodowane, itp.),
 11. zarysowanie lakieru, uszkodzenia mechaniczne nadwozia i inne usterki nimi spowodowane,
 12. uszkodzenia powłoki lakierowej skrzyń ładunkowych pojazdów ciężarowych, także korozji powierzchniowej tych skrzyń,
 13. usterki wywołane brakiem właściwej obsługi, użyciem biopaliwa, użyciem niewłaściwego paliwa pod względem rodzaju lub jakości, a zwłaszcza o zawartości składników niezgodnych z Polską Normą: PN-EN-950, PN-EN-228, oleju, środków smarnych i innych,
 14. uszkodzenia części i pojazdu wywołane niewłaściwym zastosowaniem, nieprzestrzeganiem zleceń producenta np. zastosowane niezgodnie z ich przeznaczeniem,
 15. usterki wywołane zastosowaniem części zamiennych podzespołów niezgodne z ich przeznaczeniem,
 16. nie są uwzględniane dodatkowe koszty związane z usterką pojazdu takie, jak: zakwaterowanie, wyżywienie, najem pojazdu zastępczego, koszty podróży, utrata zarobków i innych strat materialnych i niematerialnych,
 17. uszkodzenia, będące następstwem użytkowania samochodu z defektem, w tym również takich, które wynikają z uniemożliwienia Gwarantowi usunięcia usterki we właściwym terminie, poprzez zaniechanie udostępnienia samochodu,
 18. naprawy prowizoryczne lub częściowe wykonane na prośbę klienta, wszelkie zmiany w pojeździe lub części zamiennej nieprzewidzianej przez producenta,
 19. przypadki drgań oraz hałasów związanych z normalnym działaniem pojazd,
 20. zmiany jakości np. deformacja, odbarwienie spowodowane przez naturalny proces starzenia się pojazdu lub części,
 21. incydenty związane z brakiem odpowiedzi klienta na wezwanie gwaranta (jego przedstawiciela), w zamiarze doprowadzenia pojazdu lub części do zgodności,
 22. zgłoszenia telefoniczne lub w innej formie, ale bez wizyty w serwisie,
 23. czynności związanych z obsługą pojazdu, w którym zastosowano część zamienną lub akcesorium.
 24. inne koszty niewyszczególnione w niniejszej gwarancji, szczególnie koszty związane z unieruchomieniem pojazdu
 25. naprawy wykonywane przy użyciu zamienników części- brak zastosowania oryginalnych części.

Utrata Gwarancji następuje w przypadku:

 1. Nieprzestrzegania zaleceń Producenta i Gwaranta w zakresie eksploatacji, konserwacji i obsługi pojazdu zawartych w instrukcji obsługi oraz warunkach gwarancji, a w tym między innymi niewykonania obowiązkowej obsługi technicznej we wskazanym terminie i prawidłowego potwierdzenia ich wykonania.
 2. Stwierdzenia przeróbek pojazdu, samodzielnych napraw, zmian konstrukcyjnych oraz montażu dokonywanego przez podmioty do tego nieuprawnione i bez pisemnej akceptacji Gwaranta.
 3. Używania uszkodzonego pojazdu, części i podzespołów (pomimo przesłanek wystąpienia wady).
 4. Uszkodzenia systemu, komponentu lub części na skutek zastosowania instalacji zasilania paliwami gazowymi lub alternatywnymi paliwami płynnymi.
 5. Użytkowania pojazdu w sposób odbiegający od naturalnego, określonego w instrukcji obsługi pojazdu powodującego niesprawność.

 


Naprawimy każde auto!